Hvor meget påvirker EU den danske lovgivning?

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvordan man opgør lovgivningen. 

Igennem de seneste ti år er der dog gjort flere forsøg på at sætte tal på, hvor meget dansk lovgivning der stammer fra EU. Både Justitsministeriet og flere forskere har forsøgt at opgøre tallet.

Tal fra Justitsministeriet

Tallene fra Justitsministeriet fra april 2011 viser at 11,25 % af den danske lovgivning stammer direkte eller indirekte fra EU-regulering.

I 2009 svarede Justitsministeriet på et udvalgsspørgsmål, og i den forbindelse opgjorde man hvor meget lovgivning der var under påvirkning fra EU. Her opgjorde Justitsministeriet at 19 % af alle love og bekendtgørelser i Danmark i 2008, var under påvirkning fra EU. 

De seneste tal fra Justitsministeriet stammer fra 2012. Opgørelsen blev lavet på opfordring af Europaudvalget i 2014. Det er en optælling og ikke en opgørelse i procent. 

Justitsministeriet opgjorde i 2005 udviklingen i love med baggrund i EU-forordninger og direktiver i perioden fra Danmarks medlemsskab af EF til 2004. 

Forskellige resultater

I 2007 blev det opgjort at 17 % af alle love og bekendtgørelser i Danmark, var under påvirkning fra EU. Det drejer sig i absolutte tal om 14 ud af 142 love (ca. 10 %) og 238 ud af 1.340 bekendtgørelser (ca. 18 %). I denne opgørelse talte man alle hoved- og ændringslove, og alle hoved- og ændringsbekendtgørelser.

En tilsvarende opgørelse har forskerne Kelstrup, Martinsen og Wind udarbejdet i 2008. De når frem til en højere EU-påvirkning. Deres opgørelse viser nemlig, at 24 % af alle lovforslag i 2007 havde en ”reference” til EU, hvilket afviger betydeligt fra Justitsministeriets opgørelse på 10 % for love.

De to opgørelser er dog svære at sammenligne direkte. Til forskel fra Justitsministeriets opgørelse har forskerne set på lovforslag og ikke vedtagne love.

Tænketanken CEPOS har i 2011 også gjort et forsøg på at opgøre påvirkningen, hvis man medregner både direktiver og forordninger. De kommer frem til et niveau på 50-60 % af den danske lovgivning. 

En gennemgang af Tænketank Europa fra juni 2015 vurderer, at op imod 58 % af gældende ret i Danmark efter 2010 på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

Regelstaten – væksten i danske love og bekendtgørelser

Bogen "Regelstaten – væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011" blev udgivet i 2014 og har også en opgørelse over påvirkningen af dansk ret og lovgivning fra EU. Bogen er skrevet af Mads Leth Felsager Jakobsen og Peter Bjerre Mortensen. De kommer frem til et tal mellem 7 og 15 %, hvor de 7% er andelen af love der implementerer direktiver, og 15% er andelen af den samlede længde af den danske lovgivning. Dette skal forstås som antal ord i lovene, der implementerer EU-lovgivning, overfor det samlede antal ord i den danske lovgivning i et givet år. Love, der implementerer EU-lovgivning, har altså en tendens til at være en del længere en anden lovgivning. Bogens afsnit om området giver i øvrigt et rigtig godt overblik over et par andre undersøgelser også, og hvorfor resultaterne fra opgørelserne kan være så forskellige, som de er. Bogen kan findes forlagets hjemmeside herunder. 

Svært at gøre op

Det er vigtigt at forstå, at begge opgørelser kun viser en del af det samlede billede. For det første er der en stor del af EU-reglerne, der slet ikke er taget med. Det gælder de EU-regler, eksempelvis forordninger, der finder direkte anvendelse i medlemslandene, og ikke skal indarbejdes i national lovgivning.

For det andet skelnes der ikke mellem betydningen af de enkelte regler. En omfattende og meget central lovgivning om eksempelvis landbrugsstøtte tæller lige så meget, som eksempelvis en teknisk tilpasning af standarder for bildæk. Opgørelserne kan derfor kun bruges til at sige noget om, hvor mange stykker lovgivning EU påvirker, men ikke om, hvor meget politisk indhold EU har indflydelse på i den samlede danske lovgivning. 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik