Hvad er ØMU'en?

ØMU dækker over et samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold og dels monetære forhold.

Det vil sige, at ØMU’en er et samarbejde om økonomisk politik, om en fælles valuta (euroen) og om oprettelse af Den Europæiske Centralbank.

ØMU er en forkortelse for Den Økonomiske og Monetære Union.

ØMU i tre faser

ØMU’en har sin oprindelse tilbage på Det Europæiske Råds møde i Hannover i 1988, hvor der blev nedsat et udvalg, som skulle udarbejde en rapport om, hvordan en økonomisk og monetær union med en fælles valuta kunne indføres. Udvalget bestod af Jacques Delors, der på det tidspunkt var Europa-Kommissionens formand, de daværende 12 national- og centralbankchefer og tre uafhængige eksperter. Udvalgets arbejde mundede ud i den såkaldte Delors-rapport fra 1989.

Delors-rapporten forslog en økonomisk og monetær union i tre faser. Derudover foreslog rapporten en bedre koordinering af den økonomiske politik, regler om størrelsen og finansieringen af nationale budgetunderskud og oprettelse af en uafhængig institution, der skulle være ansvarlig for EU’s monetære politik.

På Det Europæiske Råds møde i Madrid i juni 1989 blev det med udgangspunkt i Delors-rapportens forslag vedtaget, at Den Økonomiske og Monetære Unions første fase skulle realiseres den 1. juli 1990.

ØMU’ens 1. fase

ØMU’ens første fase indebar, at landene i højere grad skulle samordne deres økonomiske politikker. Landene skulle gensidigt overvåge hinandens økonomier for at sikre en mere ensartet udvikling. Centralbankerne skulle konsultere hinanden i spørgsmål om pengepolitikken, og landene skulle deltage i valutasamarbejdet i EMS’en (Det Europæiske Monetære System) oprettet i 1979 og nu omdannet til ERM II.

I december 1990 startede regeringskonferencen, som resulterede i Maastricht-traktaten, der trådte i kraft den 1. november 1993. Maastricht-traktaten indeholdt blandt andet det juridiske grundlag for ØMU’ens anden og tredje fase, og bestemmelserne herom lå tæt op ad de forslag, der blev fremsat i Delors-rapporten.

ØMU’ens 2. fase

Overgangen til ØMU’ens anden fase skete den 1. januar 1994. Formålet med denne fase var at få en mere stabil og ensartet udvikling i EU. For at opnå dette skulle landene bestræbe sig på at opfylde en række økonomiske krav, de såkaldte konvergenskriterier.

Det Europæiske Monetære Institut (EMI) blev oprettet med henblik på, at samordne den monetære politik ved at styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes centralbanker samt forberede indførelsen af den fælles valuta.

På Det Europæiske Råds møde i Madrid i december 1995 blev datoen for ØMU’ens tredje fase fastsat til den 1. januar 1999. Samtidig blev det besluttet, at navnet på den fælles valuta skulle være euro, og at eurosedler- og mønter skulle indføres senest i 2002.

I maj 1998 vedtog stats- og regeringscheferne på et møde i Bruxelles, at ØMU’ens tredje fase kunne indledes ved årsskiftet 1998/99 i 11 medlemslande: Belgien, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig.

ØMU’ens 3. fase

ØMU’ens tredje fase startede dermed den 1. januar 1999 for de 11 deltagerlande (Grækenland blev først optaget pr. 1. januar 2001). Denne fase indebar, at de deltagende EU-lande låste deres valutakurser uigenkaldeligt fast og indførte euroen.

Samtidig oprettede man det Europæiske System af Central Banker og Den Europæiske Central Bank, der erstattede Det Økonomiske og Monetære Institut (EMI). Landenes fælles monetære- og valuta­kurspolitik suppleres af, at landene er forpligtede til at samordne den økonomiske politik, som et spørgsmål af fælles interesse.

De deltagende lande i den tredje fase er forpligtede til at overholde bestemmelserne i traktaten og statutten for Det Europæiske Centralbanksystem (ESCB), og skal alle have opnået en høj grad af vedvarende økonomisk konvergens.

Den 1. januar 2002 blev euromønter- og sedler indført i euroområdet, og fra den 28. februar 2002 var euroen det eneste lovlige betalingsmiddel i euroområdet.

I dag deltager 19 af EU's medlemslande i eurosamarbejdet. Danmark har forbehold over for deltagelse i tredje fase af ØMU’en – det vil sige indførelse af euroen.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik