Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en mellemstatslig aftale mellem EU og et medlemsland om at deltage i en del af et overstatsligt samarbejde.

EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender foregår som et overstatsligt samarbejde, men Danmarks retlige forbehold indebærer, at Danmark kun deltager i samarbejdet om retlige og indre anliggender på mellemstatsligt plan. Derfor deltager Danmark ikke i samarbejdet på samme måde som de andre medlemslande.

Parallelaftalerne er nødvendige for, at Danmark kan tilslutte sig EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender, uanset at det har en overstatslig karakter. Hvis Danmark ønsker at være omfattet af retsakter vedtaget på dette område, kan Danmark søge om en såkaldt parallelaftale med EU. En parallelaftale er altså en mellemstatslig aftale mellem EU og et medlemsland om at deltage i en lille del af et overstatsligt samarbejde.

Proceduren for indgåelse af en parallelaftale er, at Danmark anmoder Kommissionen om indgåelse af en sådan aftale. Herefter skal Kommissionen tage stilling til, hvorvidt der bør indledes forhandlinger med Danmark om indgåelse af en parallelaftale. Såfremt Kommissionen beslutter sig for at forhandle med Danmark, skal Kommissionen herefter bede Ministerrådet om at godkende Kommissionens forhandlingsmandat. Herefter starter de egentlige forhandlinger mellem Danmark og Kommissionen, om indgåelsen af parallelaftalen. Endelig skal denne aftale ratificeres i Folketinget på linje med andre mellemstatslige aftaler.

Danmarks parallelaftaler omfatter fire forordninger. Danmark anmodede også om parallelaftaler til Konkursforordningen og Bruxelles II-forordningen, men disse anmodninger blev ikke godkendt af Kommissionen.

Danmarks parallelaftaler omfatter fire forordninger
Kaldenavn
Retsakt
Aftalen
Ikrafttræden
Dublinregelsættet
Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne og aftale herom med Norge og Island.
Rådets afgørelse af 21. februar 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark.
 1. april 2006
Eurodac Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen.
Rådets afgørelse af 21. februar 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til også at omfatte Danmark.
 1. april 2006
Bruxelles I-forordningen
Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
Rådets afgørelse af 20. september 2005 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
 1. juli 2007
Forkyndelsesforordnignen Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.
Rådets afgørelse af 20. september 2005 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.       

 1. juli 2007

Særaftale

Danmark har også indgået en mellemstatslig aftale med EU om den såkaldte Europol-forordning. Denne aftale betegnes som en særaftale eller operationel aftale mellem Danmark og Europol. Med aftalen får Danmark bl.a. adgang til søgninger i Europols database via ansatte i Europol.

Kaldenavn  Retsakt Aftalen   Ikrafttræden
Europol-forordningen  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 
 
Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem kongeriget Danmark og Europol  30. april 2017

 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik