Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016

Bruxelles
DER-logo
I. MIGRATION

1. Det Europæiske Råd bekræfter sin omfattende strategi til tackling af migrationskrisen. Flere elementer i vores fælles europæiske reaktion er på plads i dag og er ved at give resultater. Arbejdet med andre elementer fortsættes ihærdigt, så de kan gennemføres så hurtigt som muligt. Der vil fortsat blive givet prioritet til at genvinde kontrollen med vores ydre grænser.

2. Efter de beslutninger, som blev truffet af stats- og regeringscheferne den 7. marts, og i forbindelse med den fælles handlingsplan med Tyrkiet og en udvidelse heraf opfordrer Det Europæiske Råd til: 

  • yderligere arbejde vedrørende hotspots; der er gjort store fremskridt med hensyn til at gøre alle hotspots fuldt operationelle og øge modtagelseskapaciteten; denne indsats bør fortsætte med fuld bistand fra EU, herunder støtte til græske asylstrukturer
  • anvendelse af alle midler til at støtte Grækenlands kapacitet til tilbagesendelse af irregulære migranter til Tyrkiet inden for rammerne af den græsk-tyrkiske tilbagetagelsesprotokol og tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet fra den 1. juni 2016. Medlemsstaterne erklærer sig villige til med kort varsel at stille de nødvendige midler til rådighed for Grækenland, herunder grænsevagter, eksperter på asylområdet og tolke. Det Europæiske Råd anmoder Kommissionen om at koordinere al nødvendig støtte til Grækenland med henblik på fuld gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet og udarbejde en operationel plan. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne og agenturerne koordinere og organisere de støttestrukturer, der er nødvendige for reelt at gennemføre den. Kommissionen vil regelmæssigt aflægge rapport til Rådet om gennemførelsen heraf
  • ydelse af nødhjælp for at hjælpe Grækenland med at klare den humanitære situation. Hurtig vedtagelse af forordningen om nødhjælp er et vigtigt skridt i denne henseende. Det forslag til ændringsbudget, som Kommissionen har forelagt, bør vedtages omgående. Medlemsstaterne opfordres til at yde øjeblikkelige supplerende bidrag inden for rammerne af civilbeskyttelsesmekanismen og til at yde bilateral humanitær bistand
  • fremskyndet omfordeling fra Grækenland, hvilket omfatter foretagelse af den nødvendige sikkerhedskontrol; da antallet af ansøgninger nu er større end antallet af tilbud, jf. Kommissionens rapport af 16. marts, bør medlemsstaterne hurtigt tilbyde flere pladser i overensstemmelse med de eksisterende tilsagn.

3. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens meddelelse "De næste operationelle skridt i samarbejdet mellem EU og Tyrkiet på migrationsområdet", navnlig med hensyn til hvordan en asylansøgning fra en migrant, der passerer fra Tyrkiet til Grækenland, kan afvises på grundlag af begrebet "første asylland" eller "sikkert tredjeland" i overensstemmelse med europæisk ret og folkeretten.

4. Det Europæiske Råd gentager, at erklæringen fra EU og Tyrkiet ikke medfører nye forpligtelser for medlemsstaterne for så vidt angår omfordeling og genbosætning.

5. EU gentager, at det forventer, at Tyrkiet overholder de højeste standarder med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og overholdelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden. .

6. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sin støtte til Jordan og Libanon. Det opfordrer til at tilsagn udbetales straks og EU-aftaler udarbejdes endeligt for at forbedre støtten til flygtninge og værtssamfund i begge lande.

7. Det Europæiske Råd opfordrer til styrkelse af samarbejdet med landene på Vestbalkan om at tackle migrationskrisen og bidrage til Det Europæiske Råds målsætninger.

8. Det Europæiske Råd opfordrer i forlængelse af sine konklusioner fra februar 2016 Den Europæiske Investeringsbank til på mødet i juni at forelægge et specifikt initiativ med henblik på hurtigt at mobilisere yderligere finansiering til støtte for bæredygtig vækst, vital infrastruktur og social samhørighed i de sydlige nabolande og landene på Vestbalkan.

9. Det Europæiske Råd er yderst årvågent for så vidt angår mulige nye ruter for irregulære migranter og henstiller til, at der træffes alle de foranstaltninger, der måtte vise sig nødvendige i denne henseende. I denne forbindelse er bekæmpelse af smuglere overalt og med alle egnede midler fortsat afgørende. EU er rede til at støtte den nationale samlingsregering som den eneste legitime regering i Libyen, herunder på dens anmodning at genoprette stabiliteten, bekæmpe terrorisme og forvalte migrationen i det centrale Middelhavsområde.

10. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sine tidligere konklusioner om de forskellige elementer i den omfattende strategi og glæder sig over fremskridtene med forslaget om en europæisk grænse- og kystvagt, der bør vedtages så hurtigt som muligt. Arbejdet med den fremtidige struktur af EU's migrationspolitik, herunder Dublinforordningen, vil også fortsætte.

II. BESKÆFTIGELSE, VÆKST OG KONKURRENCEEVNE

11. Med henblik på at lede Rådets drøftelser om det europæiske semester 2016 godkendte Det Europæiske Råd de prioriterede politikområder i den årlige vækstundersøgelse: nyt skub i investeringerne, fortsatte strukturreformer for at modernisere vores økonomier og førelse af ansvarlige finanspolitikker. Medlemsstaterne vil tage hensyn til disse prioriteter i deres kommende nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer. Disse politikker vil bidrage til at give den igangværende genopretning et mere holdbart grundlag og fremme vækst og beskæftigelse. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens høring om sociale spørgsmål og understreger betydningen af velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer.

12. Det Europæiske Råd vil på mødet i juni drøfte de fremskridt, der er gjort med arbejdet hen imod gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. Det vil også vedtage en dagsorden for gennemførelse af alle aspekter af det indre marked, herunder gennemførelse af Kommissionens strategier for det indre marked, det digitale indre marked og kapitalmarkedsunionen, med henblik på til fulde at gøre brug af de uudnyttede muligheder for vækst og produktivitet.

13.  lyset af den vanskelige situation i den europæiske stålsektor på et tidspunkt med overkapacitet på globalt plan opfordrer Det Europæiske Råd Rådet til hurtigt at gennemgå Kommissionens meddelelse med henblik på gøre en kraftig indsats som reaktion på denne udfordring.

14. Det Europæiske Råd noterer sig landbrugernes situation, navnlig inden for mejerisektoren og svinesektoren, der er alvorligt ramt af faldet i priserne. Det opfordrer Kommissionen til at handle hurtigt efter resultatet af samlingen i Rådet (landbrug) den 14. marts. Det vil tæt følge udviklingen i denne sektor, som er så vigtig for Europa.

15. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen agter snart at offentliggøre en meddelelse om en handlingsplan vedrørende moms. Det ser med tilfredshed på Kommissionens hensigt om at medtage forslag om øget fleksibilitet for medlemsstaterne for så vidt angår reducerede momssatser, hvilket vil give medlemsstaterne mulighed for en momssats på nul.

III. KLIMA OG ENERGI

16. Det Europæiske Råd hilser Kommissionens forelæggelse af såvel pakken vedrørende energisikkerhed som meddelelsen "Vejen fra Paris" velkommen. Det tilskynder lovgiverne til at fortsætte arbejdet med forslagene for som en prioritet at styrke EU's energisikkerhed på grundlag af tidligere konklusioner og de relevante strategier godkendt af Det Europæiske Råd. Det mindende også om betydningen af et fuldt fungerende og sammenkoblet energimarked. Det understreger med udgangspunkt i klimameddelelsen EU's tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne i EU og at øge andelen af vedvarende energi samt forbedre energieffektiviteten som vedtaget af Det Europæiske Råd i oktober 2014. Det er fortsat en prioritet at tilpasse lovgivningen for at gennemføre denne ramme. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge samtlige tilbageværende relevante forslag med henblik herpå, således at den lovgivningsmæssige proces hurtigt kan indledes. Det Europæiske Råd ser frem til undertegnelsen af Parisaftalen den 22. april i New York og understreger nødvendigheden af, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater er i stand til at ratificere Parisaftalen hurtigst muligt og i tide til at blive parter heri fra dens ikrafttrædelse.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik