Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Du får i første omgang vist statusblade for 2019.
Vis alle statusblade

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX

Din søgning gav 430 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
10-10-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): forpligtelses- og betalingsoverslag og bidrag fra medlemsstaterne for 2019, 2020 og 2021 og ikkebindende overslag for 2022 og 2023 KOM (2019) 0478 udviklingspolitik, budgetter
10-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2021, det årlige beløb for 2020, første tranche for 2020 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2022 og 2023 KOM (2019) 0477 NLE/2019/0230 udviklingspolitik, budgetter
09-10-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027 The European Commission’s contribution to the European Council meeting on 17-18 October 2019 KOM (2019) 0456 budgetter
09-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds overholdelse af kravene vedrørende placeringen af dens hjemsted KOM (2019) 0451 banker, økonomi og finans
08-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EØS-relevant tekst) {SWD(2019) 373 final} KOM (2019) 0464 transportpolitik
08-10-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2020 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Middelhavet og Sortehavet KOM (2019) 0453 NLE/2019/0211 fiskeripolitik
04-10-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien - EGF/2019/001 BE/Carrefour KOM (2019) 0442 socialpolitik, beskæftigelsespolitik, økonomi og finans
01-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union KOM (2019) 0441 NLE/2019/0207 forskning, samarbejde med 3. lande, udvidelsen
01-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union KOM (2019) 0440 NLE/2019/0206 forskning, samarbejde med 3. lande, udvidelsen
01-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om eksporttilladelse i 2017 og 2018 i henhold til forordningen om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf KOM (2019) 0445 handel og WTO
01-10-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen om fastsættelse for en periode på højst et år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien KOM (2019) 0446 NLE/2019/0208 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
01-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 KOM (2019) 0447 NLE/2019/0209 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
01-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019 KOM (2019) 0448 NLE/2019/0210 fiskeripolitik, samarbejde med 3. lande
30-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 af 15. maj 2014 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler KOM (2019) 0439 komitésager, sundhed
27-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [Udvidet klimasamarbejde EU — Island — Norge] KOM (2019) 0438 NLE/2019/0205 EØS, klima
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 KOM (2019) 0434 komitésager, landbrug og fødevarer
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 KOM (2019) 0433 landbrug og fødevarer, tilskud, komitésager
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum, Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning, Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum, Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum, Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum KOM (2019) 0435 harmonisering, indre marked og erhvervspolitik, komitésager
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 KOM (2019) 0437 landbrug og fødevarer, komitésager
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 og i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstatninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 KOM (2019) 0436 landbrug og fødevarer, tilskud, komitésager, territorier
27-09-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen KOM (2019) 0560 retlige anliggender, forbehold
27-09-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Japan om overførsel og brug af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter KOM (2019) 0420 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
26-09-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder 1. januar 2014 – 31. december 2017 KOM (2019) 0429 handel og WTO
26-09-2019 Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture KOM (2019) 0428 NLE/2019/0201 konventioner, miljø, landbrug og fødevarer
25-09-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unionens vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner, med henblik på at ændre bilag I og II til aftalen KOM (2019) 0427 NLE/2019/0202 klima, samarbejde med 3. lande
Din søgning gav 430 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik