Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Du får i første omgang vist statusblade for 2019.
Vis alle statusblade

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX

Din søgning gav 532 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
11-12-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske grønne aftale KOM (2019) 0640 miljø, klima
04-12-2019 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Customs 2020 Programme - Progress Report 2018 SWD (2019) 0431 skattepolitik, handel og WTO
03-12-2019 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Fiscalis 2020 Programme - Progress Report 2018 SWD (2019) 0429 skattepolitik
29-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om ændring af protokollen til aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen) vedrørende regelmæssig og speciel regelmæssig international personbefordring med bus og protokollen om ændring af aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (Interbusaftalen) ved at give mulighed for Kongeriget Marokkos tiltrædelse KOM (2019) 0622 transportpolitik, samarbejde med 3. lande, konventioner
29-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemgangen af roamingmarkedet {SWD(2019) 416 final} KOM (2019) 0616 it og teleforsyning, harmonisering
28-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ajourføring af forhandlingsdirektiverne for forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med stater og regioner i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). KOM (2019) 0608 udviklingspolitik
28-11-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627 KOM (2019) 0619 COD/2019/0272 fiskeripolitik
28-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige ajourføring i 2019 af vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justerigskoefficienter KOM (2019) 0617 administration, budgetter
28-11-2019 Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem KOM (2019) 0618 NLE/2019/0271 skattepolitik
27-11-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning KOM (2019) 0606 NLE/2019/0268 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
26-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 9. rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af kontrolordningen for de traditionelle egne indtægter (perioden 2016-2018) (artikel 6, stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014) KOM (2019) 0601 budgetter
26-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport 2019 om gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af Den Europæiske Unions optræden udadtil i 2018 {SWD(2019) 409 final} KOM (2019) 0604 udviklingspolitik
21-11-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter KOM (2019) 0599 NLE/2019/0265 handel og WTO, skattepolitik
20-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Kommissionens rapport til Rådet i henhold til artikel -11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1466/97 om det udvidede overvågningsbesøg i Ungarn den 26. september 2019 KOM (2019) 0920 økonomi og finans, stabilitets- og vækstpagten, EU-semester
20-11-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Skærpet overvågning – Grækenland, november 2019 {SWD(2019) 930 final} KOM (2019) 0930 økonomi og finans, stabilitets- og vækstpagten
20-11-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK om udkastene til budgetplaner for 2020: Overordnet vurdering KOM (2019) 0900 monetærpolitik, økonomi og finans
20-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Rumænien ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 14. juni 2019 KOM (2019) 0913 økonomi og finans, stabilitets- og vækstpagten
20-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at korrigere den konstaterede væsentlige afvigelse fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien {SWD(2019) 932 final} KOM (2019) 0912 økonomi og finans, stabilitets- og vækstpagten
20-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Ungarn ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 14. juni 2019 {SWD(2019) 941 final} KOM (2019) 0921 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
20-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Kommissionens rapport til Rådet i henhold til artikel -11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1466/97 om det udvidede overvågningsbesøg i Rumænien den 25. september 2019 KOM (2019) 0910 stabilitets- og vækstpagten, økonomi og finans
20-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at korrigere den konstaterede væsentlige afvigelse fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning i Ungarn {SWD(2019) 941 final} KOM (2019) 0922 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
19-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af forordning (EU) nr. 912/2014 om økonomisk ansvar i forbindelse med tvistbilæggelse mellem investorer og stater i henhold til internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i KOM (2019) 0597 handel og WTO
19-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om Kommissionens udøvelse af den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt den ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer KOM (2019) 0598 komitésager, transportpolitik
19-11-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Energifællesskabets ministerråd og Energifællesskabets permanente gruppe på højt plan (den 12. og 13. december 2019 i Chisinau) KOM (2019) 0607 NLE/2019/0269 miljø, konventioner
18-11-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter KOM (2019) 0596 NLE/2019/0264 skattepolitik
Din søgning gav 532 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik