Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Du får i første omgang vist statusblade for 2019.
Vis alle statusblade

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX.

Din søgning gav 498 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
13-11-2019 Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Spanien og Frankrig tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem KOM (2019) 0583 NLE/2019/0256 skattepolitik
11-11-2019 Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem KOM (2019) 0547 NLE/2019/0239 skattepolitik
08-11-2019 FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 5 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Tilpasning af EU-institutionernes administrative udgifter i henhold til de senest tilgængelige oplysninger og ajourføring af indtægterne (egne indtægter) KOM (2019) 0594 administration, budgetter
07-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om midtvejsevalueringen af forbrugerprogrammet 2014-2020 {SWD(2019) 382 final} KOM (2019) 0490 forbrugerpolitik
06-11-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Søfartsorganisation på IMO-Forsamlingens 31. samling vedrørende vedtagelse af ændringer af resolution A.658(16) om anvendelse og montering af retroreflekterende materialer på redningsudstyr, 2017-procedurerne for havnestatskontrol (resolution A.1119(30)) og retningslinjerne for syn i henhold til det harmoniserede system for syn og certificering (HSSC) (resolution A.1120(30)) KOM (2019) 0575 NLE/2019/0248 konventioner, transportpolitik
06-11-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen af Rådets henstilling om fremme af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af sektorer KOM (2019) 0565 sundhed
04-11-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender KOM (2019) 0576 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
04-11-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, herunder en rapport om udøvelsen af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 599/2014 af 16. april 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse KOM (2019) 0562 handel og WTO
31-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid KOM (2019) 0566 klima, miljø
31-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Organisationen for International Civil Luftfart for så vidt angår revisionen (ændring 17) af bilag 17 ("Sikkerhed") til konventionen angående international civil luftfart KOM (2019) 0577 NLE/2019/0249 konventioner, transportpolitik
31-10-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 KOM (2019) 0580 COD/2019/0253 landbrug og fødevarer, budgetter
31-10-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 KOM (2019) 0581 COD/2019/0254 budgetter, landbrug og fødevarer, territorier
31-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union (Rapporteringsår 2017) KOM (2019) 0561 miljø, indre marked og erhvervspolitik, harmonisering
31-10-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen KOM (2019) 0564 COD/2019/0246 fiskeripolitik
31-10-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the functioning of the European carbon market KOM (2019) 0557 klima
31-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles gennemførelsesudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 18 i den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet for så vidt angår vedtagelsen af det fælles gennemførelsesudvalgs forretningsorden KOM (2019) 0556 NLE/2019/0244 samarbejde med 3. lande, handel og WTO
31-10-2019 COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom KOM (2019) 0553 institutioner, Parlamentet
31-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET På vej mod højere langsigtede ambitioner Statusrapport om EU's klimaindsats 2019 KOM (2019) 0559 klima
30-10-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Twentieth Progress Report towards an effective and genuine Security Union KOM (2019) 0552 retlige anliggender, terrorpolitik
30-10-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme KOM (2019) 0551 retlige anliggender, samarbejde med 3. lande
30-10-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige Råd under Verdenshandelsorganisationen KOM (2019) 0563 NLE/2019/0245 handel og WTO
29-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om aktiviteterne i IFRS Foundation, EFRAG og PIOB i 2018 og resultaterne af EU-programmet KOM (2019) 0549 indre marked og erhvervspolitik, selskabsret
28-10-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Unionens årlige arbejdsprogram for europæisk standardisering for 2020 KOM (2019) 0486 harmonisering, indre marked og erhvervspolitik
28-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for kulturarv 2018 KOM (2019) 0548 kultur og sport
28-10-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering af ensartetheden i medlemsstaternes tilgange til identifikation af operatører af væsentlige tjenester i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1148 om net- og informationssikkerhed KOM (2019) 0546 indre marked og erhvervspolitik, it og teleforsyning
Din søgning gav 498 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik