Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 338 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
17-07-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen En handlingsplan KOM (2019) 0343 retlige anliggender
16-07-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2019/124 og (EU) 2018/2025 for så vidt angår visse fiskerimuligheder KOM (2019) 0338 NLE/2019/0154 fiskeripolitik
15-07-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Beretning om konkurrencepolitikken 2018 KOM (2019) 0339 konkurrence
15-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om gennemførelsen af den finansielle bistand til de oversøiske lande og territorier under den 11. Europæiske Udviklingsfond KOM (2019) 0336 udviklingspolitik
15-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [RescUE] KOM (2019) 0337 NLE/2019/0153 EØS
12-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt Kommissionen og Rådet vedrørende inddrivelsen af den tillægsafgift, som mælkeproducenter skylder for produktionsårene fra 1995/1996 til 2001/2002 (i henhold til artikel 3 i Rådets beslutning 2003/530/EF) (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil) KOM (2019) 0335 landbrug og fødevarer
11-07-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om den strategiske innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet KOM (2019) 0330 COD/2019/0152 forskning
11-07-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning) KOM (2019) 0331 COD/2019/0151 forskning
11-07-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2018 OM ANVENDELSEN AF NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET OG OM FORBINDELSERNE MED DE NATIONALE PARLAMENTER KOM (2019) 0333 Kommissionen, nærhedsprincippet
10-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Kommissionen for Fiskeriet i det Vestlige Centrale Atlanterhav KOM (2019) 0284 NLE/2019/0138 samarbejde med 3. lande, fiskeripolitik
10-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav KOM (2019) 0327 NLE/2019/0150 samarbejde med 3. lande, fiskeripolitik
09-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA KOM (2019) 0311 økonomi og finans, monetærpolitik
09-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i den skriftlige procedure, der iværksættes af Den Tekniske Ekspertkomité under Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) med henblik på vedtagelse af ændringer af det nationale køretøjsregister (NVR) og de fælles tekniske forskrifter —trafiktelematik for godstrafikken (UTP TAF) KOM (2019) 0298 NLE/2019/0143 organisationer, transportpolitik
08-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændringen af bilag 1 og 2 til aftalen KOM (2019) 0326 NLE/2019/0149 samarbejde med 3. lande, handel og WTO
08-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2018 KOM (2019) 0324 samarbejde med 3. lande, økonomi og finans
05-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne med hensyn til forelæggelsen af forslag om ændring af listerne i konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr med henblik på partskonferencens 13. møde KOM (2019) 0321 NLE/2019/0148 miljø, konventioner
05-07-2019 FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - Almindelig gennemgang - Samlet oversigt over indtægter - Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion KOM (2019) 0400 budgetter
05-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 13. årsrapport (2018) om gennemførelsen af EU-bistand i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund KOM (2019) 0322 udviklingspolitik, samarbejde med 3. lande
05-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Femtende rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 af 29. april 2004 og om den situation, der følger af dens anvendelse, for perioden 1. januar til 31. december 2018 KOM (2019) 0323 samarbejde med 3. lande
04-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om EU-institutionernes fremskridt med hensyn til gennemførelsen af den gradvise indskrænkning af den sproglige undtagelse for irsk KOM (2019) 0318 EU’s almindelige anliggender
04-07-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Tilsyn med anvendelsen af EU-retten Årsberetning for 2018 KOM (2019) 0319 EU-domstolssager, lovgivning
03-07-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om den finanspolitiske overvågningscyklus, foråret 2019 - Italien KOM (2019) 0351 økonomi og finans
03-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab, med hensyn til listen over voldgiftsmænd KOM (2019) 0313 NLE/2019/0147 samarbejde med 3. lande
03-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje og i Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen, til vedtagelsen af modeller på området for erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje KOM (2019) 0307 NLE/2019/0145 transportpolitik
03-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport om Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling samt overvågning af Horisont 2020 i 2018 KOM (2019) 0315 forskning
Din søgning gav 338 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik