C-372/04 Yvonne Watts mod Bedford Primary Care Trust and Secretary of State of Health (DOM)

Sagen omhandler: Anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (Civil Division) — Det Forenede Kongerige - Social sikring — statsfinansieret, nationalt sundhedssystem — udgifter afholdt til lægebehandling i en anden medlemsstat — artikel 48 EF til 50 EF og artikel 152, stk. 5, EF — artikel 22 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, skal fortolkes således, at den kompetente institution, for at have ret til at give afslag på den tilladelse, der er omhandlet i samme artikels stk. 1, litra c), nr. i), med den begrundelse, at der foreligger ventetid på hospitalsbehandling, skal godtgøre, at fristen ikke overskrider den rimelige frist, baseret på en objektiv, medicinsk vurdering af patientens lægelige behov, i lyset af alle de parametre, der kendetegner patientens sygdomstilstand på tidspunktet for indgivelsen af anmodningen, eller i givet fald på det tidspunkt, hvor anmodningen fornyes.

  Forelæggende Ret:

  Court of Appeal (England and Wales) (Sagsnr. 2998/04; CO/5690/2002)

  Referencer:

  European Court of Justice, with Particular Reference to Case C-372/04 Yvonne Watts, 16 May 2006, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2008 p.195-207

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-04325

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. juli 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 15. december 2005

  Domstolens dom af 16. maj 2006


  Dokumenter fra Folketinget:

  Bilag/spørgsmål: 
  Kopi SUU spørgsmål 400 om kommentar til henvendelse fra Patientforeningen Privathospitalernes venner, til indenrigs- og sundhedsministeren, bilag 268 af 30. maj 2006 

  Spm. om status mht. udviklingen af patientrettigheder på europæisk plan, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren, spørgsmål 110 af 9. juni 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik